Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Dla autorów

Zespół redakcyjny zaprasza do współpracy zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków biznesowych, pragnących podzielić się z Czytelnikami swoją wiedzą teoretyczną lub doświadczeniami z zakresu tematów, które obejmuje profil pisma.

Procedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydanym w 2011 roku.

Redakcja uznaje ghostwriting i questautorship za przejaw braku rzetelności naukowej i ma wprowadzone procedury przeciwdziałające takim zjawiskom.

Procedura zatwierdzania artykułów naukowych  

1.    Artykuł zatwierdza Redaktor Naczelny, po wstępnej ocenie merytorycznej redaktorów tematycznych.
2.    Artykuł jest publikowany po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.
3.    Warunkiem wydrukowania artykułu jest podpisanie przez Autora umowy wydawniczej. W przypadku artykułu napisanego przez kilku Autorów, w umowie wydawniczej Autorzy są zobowiązani do określenia udziału własnego (w procentach).

Procedura recenzowania

1.    Artykuł jest przesyłany do dwóch recenzentów, z którym przynajmniej jeden jest spoza Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2.    Recenzja jest sporządzona na formularzu recenzyjnym. (link do pobrania)
3.    Recenzent otrzymuje artykuł bez podania nazwiska Autora, a nazwiska recenzentów pozostają do wiadomości redakcji.
4.    Zbiorcza lista wszystkich recenzentów z numerów 1-4 rocznika jest publikowana w roku następnym na stronie internetowej Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie. 
5.    Artykuły w języku angielskim Autorów afiliowanych w polskich instytucjach naukowo-badawczych podlegają takiej samej procedurze recenzowania, jak artykuły w języku polskim. W przypadku artykułów w języku angielskim Autorów afiliowanych w zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych, przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w zagranicznej instytucji naukowej, w innym kraju niż instytucja Autora.
6.    Autor ma prawo do zapoznania się z oceną recenzenta i jego uwagami.

Forma nadsyłanych artykułów i materiału graficznego

1.    Redakcja publikuje artykuły o maksymalnej objętości do 30 tys. znaków ze spacjami (standardowa strona zawiera 1800 znaków z/s). Artykuły o większej objętości są publikowane za zgodą Redaktora Naczelnego.
2.    Pierwsza strona artykułu powinna zawierać: imię i nazwisko Autora, tytuły naukowe, afiliację, dane do kontaktu: adres mailowy, numer telefonu.
3.    Artykuł powinien zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim do 500 z/s oraz „słowa kluczowe”.
4.    Materiały przyjmowane są w wersji elektronicznej, preferowany format MS Word  – e-mailem.
5.    Do materiałów graficznych – tabele, rysunki, schematy – należy dołączyć „podstawy” w plikach Excel lub programach wektorowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z publikowania materiałów graficznych, których nie można wydrukować w dobrej jakości. Materiały graficzne skopiowane z innych publikacji będą odrzucane.
6.    Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, zmian tytułów, adiustacji.
7.    Redakcja zastrzega sobie prawo do odesłania artykułu Autorowi, gdy zakres wymaganych poprawek stylistycznych i gramatycznych wykracza poza standard korekty.

Bibliografia

1.    Bibliografia stanowi integralną część artykułu i nie powinna przekraczać 20 pozycji. Pozycje bibliograficzne są umieszczane alfabetycznie wg nazwisk autorów na końcu artykułu.
2.    Wydrukowane artykuły nie mają przypisów dolnych.
 
Jak przesłać artykuł?

Artykuły można przesyłać do redakcji e-mailem
redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl
nmamos@sgh.waw.pl

lub złożyć bezpośrednio w redakcji:

Nella Mamos-Sutkowska
Telefon/fax  (022) 564 92 36
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ul. Madalińskiego 6/8, pok. 111

Zapraszamy do współpracy.

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes