Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Rola i miejsce sektora państwowego we współczesnej gospodarce

Autor: Halyna Savina
Współautor: Iuliia Gryshaieva

Sektor publiczny nadal zajmuje ważne miejsce w krajach gospodarki rynkowej. W arty-kule została podjęta próba oszacowania wpływu tego sektora na poziom PKB i zatrudnie-nia (w odniesieniu do przedsiębiorstw prywatnych). Badanie nie wykazało optymalnego udziału państwa w gospodarce. Udowodniono natomiast, że celowość funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych może być rozpatrywana z punktu widzenia ich wpływu na rozwój gospodarczy. Trudności związane z wyznaczeniem optymalnego udziału sektora publicznego w danym kraju wynikają z różnej dynamiki procesów redystrybucji majątku między sektorem publicznym i prywatnym. Stwierdzono, że gospodarka rynkowa potrze-buje wsparcia ze strony państwa, ale jego rola nie powinna wykraczać poza specyficzny dla danej gospodarki poziom.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes