Strona główna       O Kwartalniku     Prenumerata i marketing     Kontakt      Wersja polska  /  English version
Wydanie 2/2016(39)
 


​Z żalem zawiadamiamy, że 18 września zmarł Redaktor naczelny prof. dr hab. Andrzej Herman, dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością i kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w latach 1993-1999 i 2005-2012.

Prof. dr hab. Andrzej Herman ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, dziś SGH. W SGPiS uzyskał stopień doktora (1980) i doktora habilitowanego (1988) nauk ekonomicznych, a tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2014 roku.

Był prekursorem w Polsce badań w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Budował podwaliny teorii, wyznaczając nowy kierunek w teorii i praktyce zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, a także w naukach o przedsiębiorstwie. Pod kierunkiem naukowym Profesora powstał szereg cennych projektów badawczych dotyczących zmian strukturalnych we współczesnej gospodarce światowej i ich wpływu na radykalną transformację wielu tradycyjnie działających na globalnym rynku przedsiębiorstw. Profesor Andrzej Herman wniósł do nauki polskiej istotny wkład w rozwój nauki o przedsiębiorstwie, a przede wszystkim przedstawił nowe koncepcje w zakresie zarzadzania wartością w przedsiębiorstwie wobec globalnych wyzwań w sferze ekonomicznej i geopolitycznej.

Za wybitne zasługi na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz polskich przedsiębiorstw Profesor Andrzej Herman został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Związku Rzemiosła Polskiego „Szabla Kilińskiego”, Platynowym Medalem Rzemiosła Polskiego oraz Medalem Mikołaja Kopernika przyznanym przez Związek Banków Polskich.

Więcej informacji na stronie internetowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie


Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to ogólnopolskie pismo naukowe  poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym w naukach ekonomicznych, które związane są  z przedsiębiorstwem – jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz środowiskiem, w którym ono działa. Prezentuje przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.

Pismo promuje współczesną teorię i praktykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie  jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z 17 grudnia 2013 roku) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 8 punktów.

Bieżące artykuły

Stanisław Kowalczyk
Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności


Teresa Pakulska
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej


Eugeniusz Kulwicki
Jan Siekierski
Renata Śliwa
Optymalizacja działalności gospodarczej w warunkach korporacyjnego systemu or-ganizacyjnego


Sylwia Twarowska
Nowy Pragmatyzm jako fundament polityki rozwoju społeczno-gospodarczego


Tomasz Dąbrowski
Zarządzanie strategiczne i społeczna odpowiedzialność biznesu – od separacji do konwergencji


Adam Kałowski
Jacek Wysocki
Zmiany organizacyjne współczesnych przed- siębiorstw a uwarunkowania lokalizacyjne


Mirosława Laszuk
Kontrola postimportowa przedsiębiorców


Marek Brzeziński
Dynamiczna równowaga kapitału intelektualnego


Marcin Kołtuniak
Proces wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji przejęcia przez inwestora fi-nansowego


Zbigniew Ścibiorek
Potencjał innowacyjny rodzinnej przedsiębiorczości


  Wyszukiwarka
  Newsletter
© KNOP 2006 - 2016