Strona główna       O Kwartalniku     Prenumerata i marketing     Kontakt      Wersja polska  /  English version
Wydanie 2/2016(39)
 


Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to ogólnopolskie pismo naukowe  poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym w naukach ekonomicznych, które związane są  z przedsiębiorstwem – jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz środowiskiem, w którym ono działa. Prezentuje przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.

Pismo promuje współczesną teorię i praktykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie  jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z 17 grudnia 2013 roku) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 8 punktów.

Bieżące artykuły

Stanisław Kowalczyk
Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności


Teresa Pakulska
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej


Eugeniusz Kulwicki
Jan Siekierski
Renata Śliwa
Optymalizacja działalności gospodarczej w warunkach korporacyjnego systemu or-ganizacyjnego


Sylwia Twarowska
Nowy Pragmatyzm jako fundament polityki rozwoju społeczno-gospodarczego


Tomasz Dąbrowski
Zarządzanie strategiczne i społeczna odpowiedzialność biznesu – od separacji do konwergencji


Adam Kałowski
Jacek Wysocki
Zmiany organizacyjne współczesnych przed- siębiorstw a uwarunkowania lokalizacyjne


Mirosława Laszuk
Kontrola postimportowa przedsiębiorców


Marek Brzeziński
Dynamiczna równowaga kapitału intelektualnego


Marcin Kołtuniak
Proces wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji przejęcia przez inwestora fi-nansowego


Zbigniew Ścibiorek
Potencjał innowacyjny rodzinnej przedsiębiorczości


  Wyszukiwarka
  Newsletter
© KNOP 2006 - 2016